ПЛІВКОВІ ТЕПЛИЦІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА РІШЕННЯ ВІД СЕЛЕКЦІОНЕРІВ НУНЕМС

 Здавна справжні господарі в Укра- їні мали звичку готувати сані ще з літку, щоб зустріти зиму у «всео- зброєнні», так само і українські ви- робники, що вирощують овочі у плівкових теплицях, готуються до першого, основного метрообороту влітку. На дворі серпень, томати у другому метрообороті ще ростуть, почалась вибірка перших огірків і серед цих турбот дуже важливо вчасно проаналізувати успіхи та невдачі попереднього сезону, щоб ефективно підготуватись до сезону 2016 року. Минулий сезон для виробнични- ка видався непростим. На фер- мерів суттєво вплинули як соці- ально-економічні (політична ситу- ація в країні, девальвація гривні, яка привела до зростання затрат на виробництво і зменшення ку- півельної спроможності грома- дян), так і кліматичні фактори (за- тяжна, холодна весна з малою кількістю сонячних днів). Перши- ми, хто відчув його складність, були фермери, які вирощували томат. Значна частина цих фер- мерів звикли висівати насіння в середині грудня, з метою одер- жання найранішої продукції, вико- ристовуючи при цьому обігрів те- плиць. Ціна на вугілля в той період підскочила майже в три рази і до такого фінансового навантажен- ня люди готові не були, що приве- ло до зміщення строків посіву на пізніші терміни – основний період посіву припав на кінець січня – по- чаток лютого. На лютий припало різке знецінення гривні що, від- повідно, привело до росту цін на імпортне насіння, плівку, добри- ва та системи поливу. Враховую- чи невеликий розмір приватного тепличного господарства та від- сутність механізмів кредитуван- ня, близько 20% виробників від- мовилось від вирощування овочів у першому метрообороті, понад 60% - пішли на жорстку економію, значно знизивши використання добрив та засобів захисту рослин. Як наслідок – слабкі рослини, сут- тєвий недобір урожаю, поширен- ня шкідників та хвороб. Нехтуван- ня контролем чисельності шкідни- ків та хвороб привело до їх нако- пичення у плівкових теплицях, що вже негативно відбилось на стані рослин у другому метрообороті і може мати негативний вплив у майбутньому. Виробники огірка в своїй більшості вчинили інакше – вийшли в теплиці з посівом на 7-10 днів раніше, ніж зазвичай. До цього їх підштовхнуло кілька факторів: по-перше, порів- няно ранній Великдень у 2015 році, на який припадає масове спожи- вання корнішонного огірка з плів- кових теплиць; по-друге, найпер- ший огірок має досить високу ціну, що в умовах знецінення гривні по- винно було втримати рівень рен- табельності на прийнятному рівні; по-третє, невизначеність із ринка- ми збуту готової продукції через складну економічно-політичну си- туацію в Україні (в більшості вироб- ники Запорізької та Дніпропетров- ської областей), оскільки основна частина їх продукції продавалась у ближньому зарубіжжі.

У вас в корзине нет товаров

Авторизация

Регистрация
Забыли пароль?

Наши Партнеры

Хиты продаж

  • Арбуз Арашан F1
  • Біологічний очищувач забруднень в сифонах умивальників і ван жировловлювачах, трубах «БІОФЛАШ»
  • Біопрепарат для компостування "БІОФЛАШ"
  • Біопрепарат для обробки дворових туалетів, вигрібних ям та септиків «БІОФЛАШ»
  • Бульбоцибулини Крокусів великоквіткових Піквік (5 шт)
Все хиты продаж